Членски внос

Уважаеми колеги,
през 2019 година за последно членският внос ще се заплаща в течение на цялата година.
С оглед на приетите промени в Устава на Асоциацията от 2020 г. членският внос за съответната година трябва да се заплаща в периода от 01 януари до 31 март на текущата година. Това изискване не се прилага по отношение на новоприети членове, които заплащат членския си внос при приемане в Асоциацията.
Целта на приетите изменения е да се осигури възможност за по-добро планиране на дейността на Асоциацията.


Вашият коментар